e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Prawa pacjenta 2009-03-17


W kwietniu mają wejść w życie przepisy ustawy o prawach pacjenta, dzięki której chorzy zyskają nowe przywileje.

Do Sejmu trafił projekt ustawy wprowadzającej (druk sejmowy nr 1729), która ma umożliwić wejście w życie trzech ustaw:

  • prawach pacjenta,
  • akredytacji w ochronie zdrowia,
  • konsultantach.
Wchodziły one w skład tzw. pakietu ustaw zdrowotnych, które zostały podpisane przez prezydenta, ale nigdy nie zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw. Zdaniem Rządu jest to niemożliwe, ponieważ nie było w nich określonych dokładnych dat, od kiedy mają obowiązywać. Precyzowała je jedna z trzech ustaw zawetowanych w listopadzie 2008 r. przez prezydenta.

Ustawa wprowadzająca pozwoli wejść w życie najważniejszej z podpisanych przez prezydenta w listopadzie 2008 r. ustawy o prawach pacjenta. Będzie ona podstawą do utworzenia Urzędu Rzecznika Praw Pacjenta. Rzecznika Praw Pacjenta będzie powoływał Premier na pięcioletnią kadencję. Ustawa zawiera również najważniejsze prawa i obowiązki pacjenta. Zagwarantowano w niej m.in. prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających aktualnej wiedzy medycznej, a w sytuacji ograniczonego do nich dostępu - do rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych, procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń.

Dzięki ustawie pacjenci będą mieli również nowe przywileje. Chory będzie miał m.in. prawo żądać, aby udzielający mu świadczeń lekarz zasięgnął opinii innej osoby wykonującej zawód medyczny lub zwołał konsylium lekarskie (ustawa pozwala jednak lekarzowi odmówić, jeżeli stwierdzi żądanie za oczywiście bezzasadne).

Ustawa o akredytacji w ochronie zdrowia pozwala na wystąpienie przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych z wnioskiem o potwierdzenie spełniania określonych standardów ich udzielania. Potwierdzenie ma wydawać minister zdrowia w formie certyfikatu na wniosek Rady Akredytacyjnej.

Z kolei ustawa o konsultantach w większości umacnia przepisy, które już obowiązują w rozporządzeniach. Określa tryb powoływania i odwoływania konsultantów w ochronie zdrowia na poziomie krajowym i wojewódzkim.

Źródło: Gazeta Prawna