e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Pracodawca nie będzie refundować rehabilitacji pracowników 2009-04-14


Pracodawcy będą mogli opłacać rehabilitację pracowników jedynie ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Łatwiej będzie im jednak utrzymać status Zakładu Pracy Chronionej.

Z założeń do rządowego projektu nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynika, że środki zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych będą mogły znajdować się wyłącznie na rachunku bankowym ZFRON i nie mogą być przekazywane przez firmy na inne konta (np. subkonta, lokaty).
Pieniądze ZFRON pochodzą m.in. z ulg podatkowych, jakie posiadają zakłady pracy chronionej i można je wykorzystać tylko na działania związane z rehabilitacją pracowników.

Włodzimierz Kabaciński, prezes Spółdzielni Inwalidów Jutrzenka z Krotoszyna, posiadającej status ZPChr uważa, że założenia w praktyce uniemożliwią firmom pomnażanie tych środków na przykład aby pokryć koszty obsługi rachunku ZFRON. Jego zdaniem, ustawodawca mógłby zabronić tylko np. zakupu ze środków ZFRON akcji lub innych papierów wartościowych, które nie gwarantują zwrotu zainwestowanych pieniędzy. Pozytywnie wypowiada się na temat propozycji, aby środki zgromadzone w funduszu nie podlegały egzekucji komorniczej.

Firmy nie są zadowolone z pomysłu, aby wydatki na rehabilitację zawodową i społeczną pracowników mogły być finansowane tylko bezpośrednio ze środków ZFRON. Jeśli zmiana ta wejdzie w życie, to zakład pracy chronionej nie będzie mógł np. opłacić tego typu działań ze środków własnych, a następnie zrefundować tych kosztów przelewem z rachunku ZFRON.

Korzystne dla pracodawców mogą być propozycje dotyczące statusu ZPCHr oraz niepełnosprawnego pracownika. Według projektu nowelizacji, firmy będą mogły pobierać pomoc na zatrudnienie tych osób nawet w czasie, gdy ich orzeczenie o niepełnosprawności (wydane na czas określony) utraciło ważność i starają się one o wydanie nastepnego.
Według projektu, pracodawcy nie utracą też statusu ZPChr w razie zmiany formy prawnej prowadzonej działalności lub gdy nie wyodrębnią oddzielnego rachunku, na którym będą gromadzone środki ZFRON.

Źródło: Gazeta Prawna