e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2009-04-14


31 marca weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia. Dz.U. z 6 marca 2009r. Nr 36, poz. 279.

31 marca weszła w życie ustawa o akredytacji w ochronie zdrowia. Dz.U. z 31 marca 2009. Nr 52, poz. 418.

31 marca weszła w życie ustawa o konsultantach w ochronie zdrowia. Dz.U. z 31 marca 2009. Nr 52, poz. 419.

31 marca weszła w życie ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Dz.U. z 31 marca 2009. Nr 52, poz. 417.

1 kwietnia weszła w życie ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych oraz ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Dz.U. z 13 marca 2009r. Nr 39, poz. 309.

3 kwietnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dz.U. z 19 marca 2009. Nr 44, poz. 360.

3 kwietnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia, przekształcania, likwidacji, organizacji, zarządzania i kontroli zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej. Dz.U. z 19 marca 2009. Nr 44, poz. 358.

6 kwietnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty. Dz.U. z 6 kwietnia 2009. Nr 55, poz. 457.

7 kwietnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie metod zapobiegania zakażeniom meningokokowym. Dz.U. z 7 kwietnia 2009. Nr 56, poz. 465.

8 kwietnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków i trybu dokonywania refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych. Dz.U. z 8 kwietnia 2009. Nr 57, poz. 472.