e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wypłata becikowego uzależniona od badań lekarskich 2009-05-12


Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie form opieki medycznej nad kobietą w ciąży, który trafił do konsultacji społecznych.

Projekt jest wynikiem zmian, jakie w ustawie z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. nr 139, poz. 992) wprowadziła przyjęta przez Sejm w grudniu 2008 roku tzw. ustawa rodzinna. Zgodnie z ta ustawą od 1 listopada 2009 r. gminy będą wypłacać matce, ojcu lub opiekunom dzieci dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka (1 tys. zł), a także jednorazową zapomogę z tego tytułu (1 tys. zł), jeśli kobieta pozostawała pod opieką medyczną. Taka opieka musi się rozpocząć najpóźniej od 10 tygodnia ciąży i trwać do porodu.
Rozporządzenie określa formy opieki medycznej i wzór zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego pozostawanie ciężarnej pod opieką lekarza, które będzie potrzebne do otrzymania świadczeń. Według rozporządzenia opieka medyczna będzie sprawowana przez lekarza lub położną w formie podstawowej i ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz leczenia szpitalnego. W ramach tej opieki udzielane są świadczenia zdrowotne profilaktyczne, diagnostyczne i lecznicze związane z przebiegiem ciąży oraz opieką prenatalną nad płodem. Natomiast terminy wykonywanych świadczeń profilaktycznych w kolejnych trymestrach ciąży są wpisywane do zaświadczenia lekarskiego, a jego wydanie jest odnotowywane w karcie przebiegu ciąży.

Zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, czyli tzw. becikowe, oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka to świadczenia jednorazowe. Aby otrzymać dodatek, trzeba spełniać kryterium dochodowe, które wynosi w przeliczeniu na osobę w rodzinie 504 zł lub 583 zł, gdy członkiem rodziny jest niepełnosprawne dziecko.

Źródło: Gazeta Prawna