e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Prace społecznie użyteczne 2005-11-08


Prace społecznie użyteczne są nową formą aktywizacji bezrobotnych. Wynagrodzenia za taka prace nie wlicza się do dochodu, od którego zależy prawo do świadczeń z pomocy społecznej.

Osoby wykonujące pracę społecznie użyteczną nadal mogą otrzymywać wsparcie. Jednak odmowa udziału w pracach społecznie użytecznych może być podstawą nieprzyznania, wstrzymania świadczenia z pomocy społecznej lub uchylenia decyzji o jego przyznaniu.

Takie prace organizuje gmina w placówkach pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach zajmujących się statutowo pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej. Bezrobotni bez prawa do zasiłku mogą wykonywać takie prace tylko dziesięć godzin tygodniowo. Od 1 listopada obowiązuje nowela ustawy o promocji zatrudnienia (Dz. U. nr 164, poz. 1366), zmieniającą też m.in. ustawę o pomocy społecznej. Według niej nie otrzymają zasiłku stałego z pomocy społecznej osoby, które mają jednocześnie prawo do renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Dotychczas nie otrzymywali takiego zasiłku przy zbiegu prawa z rentą socjalną. Od wejścia w życie tego przepisu kontrakty socjalne do określenia sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby lub rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej zawiera pracownik socjalny. Ośrodek pomocy społecznej już tego nie dokonuje.

Źródło: Rzeczpospolita