e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wejdzie w życie: 2005-11-08


11 listopada wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 października 2005 r. w sprawie progu interwencji socjalnej. Dz.U. z 27 października 2005r. Nr 211, poz. 1762.

12 listopada wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad nadzoru nad przestrzeganiem standardu opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz nadzoru nad działalnością ośrodków adopcyjno—opiekuńczych. Dz.U. z 28 października 2005r. Nr 214, poz. 1812.

12 listopada wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie trybu i sposobu przekazywania preparatów służących przeprowadzaniu obowiązkowych szczepień ochronnych. Dz.U. z 28 października 2005r. Nr 213, poz. 1780.

12 listopada wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów. Dz.U. z 28 października 2005r. Nr 213, poz. 1779.

12 listopada wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2005 r. w sprawie wzoru wniosku o zmianę zezwolenia na wytwarzanie produktu leczniczego oraz wzoru wniosku o zmianę zezwolenia na import produktu leczniczego. Dz.U. z 28 października 2005r. Nr 214, poz. 1819.

12 listopada wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 października 2005 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania opłat za udzielenie zezwolenia na wytwarzanie, przetwarzanie, przerób, stosowanie do badań oraz pozwolenia na przywóz, wywóz, wewnątrzwspólnotowe nabycie i wewnątrzwspólnotową dostawę środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów kategorii 1, a także zmianę tych zezwoleń lub pozwoleń. Dz.U. z 28 października 2005r. Nr 214, poz. 1818.

12 listopada wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 11 października 2005 r. w sprawie wzoru i sposobu przekazywania przez wojewodę informacji dotyczących wydanych decyzji oraz stanu zatrudnienia w zakładach pracy chronionej. Dz.U. z 28 października 2005r. Nr 212, poz. 1773.

12 listopada wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 11 października 2005 r. w sprawie wzorów półrocznych informacji o pracodawcach zwolnionych z wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub zobowiązanych do tych wpłat oraz sposobu ich przekazywania. Dz.U. z 28 października 2005r. Nr 214, poz. 1811.

12 listopada wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie zakresu zadań lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej. Dz.U. z 28 października 2005r. Nr 214, poz. 1816.

12 listopada wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2005 r. w sprawie zmiany nazwy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu. Dz.U. z 28 października 2005r. Nr 214, poz. 1817.

15 listopada wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 21 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu działania w sprawach przyjęcia do domu pomocy społecznej oraz wypisania z domu pomocy społecznej osoby chorej psychicznie i upośledzonej umysłowo. Dz.U. z 31 października 2005r. Nr 219, poz. 1871.

15 listopada wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej. Dz.U. z 31 października 2005r. Nr 217, poz. 1837.

21 listopada wejdzie w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2005 r. w sprawie sposobu i kryteriów ustalania dopuszczalnego czasu oczekiwania na wybrane świadczenia opieki zdrowotnej. Dz.U. z 21 października 2005r. Nr 206, poz. 1724.