e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Zwrot kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych 2009-06-16


Pracodawca, który prowadzi zakład pracy chronionej może starać się o refundację dodatkowych kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Mówi o tym rozporządzenie z 22 kwietnia 2009 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej ze środków PFRON (Dz.U. nr 70, poz. 603 z późn. zm.).

Przepisy, które dotyczą zatrudniania osób niepełnosprawnych pozwalają na uzyskanie przez zakłady pracy chronionej pomocy finansowej. Pomoc jest udzielana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Pracodawca może dostać refundację kosztów:

  • budowy lub rozbudowy obiektów i pomieszczeń zakładu,
  • transportowych,
  • administracyjnych.
Aby uzyskać refundację należy złożyć wniosek do PFRON. Firmy, które chcą uzyskać taką pomoc, muszą przedstawić m.in. pięć oświadczeń (w tym o sytuacji ekonomicznej), odpowiednio sześć lub cztery informacje (w tym o przeciętnym zatrudnieniu pracowników niepełnosprawnych). Rozporządzenie nie ma jednak załącznika ze wzorem wniosku, który zawierałby takie dane. Dlatego więc Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych opracował już wzory wniosków.

Źródło: Gazeta Prawna
Źródło: Infor.pl