e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Nowy wykaz chorób zawodowych 2009-06-16


Kodeks pracy będzie określać uprawnienia pracownika, które dotyczą rozpoznania choroby zawodowej. Nowy wykaz chorób będzie mieć charakter zamknięty.

Ministerstwo Zdrowia przygotowało nowy projekt rozporządzenia w sprawie chorób zawodowych. Było to konieczne ze względu na likwidację luki w prawie spowodowanej utratą mocy poprzedniego rozporządzenia z 2002 r., spowodowanej wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Sędziowie, odpowiadając na pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, 19 czerwca 2008 r. (sygn. P 23/07, Dz.U. nr 116, poz. 740), uznali, że art. 237 par. 1 pkt 2 i 3 kodeksu pracy w zakresie, w jakim nie określa wytycznych dotyczących treści rozporządzenia, są niezgodne z konstytucją.
Niezgodne z konstytucją jest więc rozporządzenie Rady Ministrów z 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznania i stwierdzenia chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach (Dz.U. nr 132, poz. 115). TK odroczył również utratę mocy przepisów na 12 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw. Tak więc przepisy k.p. i rozporządzenie przestaną obowiązywać 3 lipca 2009 r.

Nowe rozporządzenie zawiera wykaz chorób zawodowych z wymaganym okresem, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do postawienia diagnozy, że jest to choroba zawodowa. Opisana jest również procedura, która dotyczy zgłoszenia podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania takich chorób oraz zostały określone podmioty, które będą je rozpoznawać. Podejrzenie choroby zawodowej będzie trzeba zgłosić powiatowemu inspektorowi sanitarnemu i inspektorowi pracy w miejscu, gdzie była wykonywana praca lub w siedzibie pracodawcy.
Nowy wykaz będzie mieć charakter zamknięty. W praktyce nie będzie można uznać za chorobę zawodową przypadłości opisanej w innych przepisach. Według rozporządzenia, pracodawca ma przesyłać zawiadomienie o skutkach choroby zawodowej do instytutu medycyny pracy. Określa też terminy jego przekazania.

Źródło: Gazeta Prawna