e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2009-06-16


3 czerwca weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Dz.U. z 3 czerwca 2009. Nr 83, poz. 699.

3 czerwca weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kontroli seryjnej wstępnej produktów leczniczych weterynaryjnych immunologicznych. Dz.U. z 19 maja 2009. Nr 74, poz. 636.

5 czerwca weszła w życie ustawa Przepisy wprowadzające ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawę o akredytacji w ochronie zdrowia oraz ustawę o konsultantach w ochronie zdrowia. Dz.U. z 21 maja 2009. Nr 76, poz. 641.

9 czerwca weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia. Dz.U. z 25 maja 2009. Nr 78, poz. 657.

13 czerwca weszła w życie ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. z 12 grudnia 2008r. Nr 220, poz. 1431.