e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych 2009-07-14


Rząd przyjął założenia projektu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nad dzieckiem, zgodnie z którymi gminy będą musiały ponosić część kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.

Każda gmina będzie miała obowiązek opracowania lokalnych programów wspierania rodzin i zatrudnienia asystentów rodzinnych. Będą oni pracować z rodzinami, a nie wykonywać obowiązki pracownika socjalnego. Pod jego opieką ma znajdować się do 20 rodzin.

Opiekę zastępczą mają realizować rodziny zastępcze spokrewnione, rodziny zastępcze niespokrewnione zawodowe i niezawodowe oraz rodzinne domy dziecka. Rodziną zastępczą spokrewnioną będą mogły być tylko babcie, dziadkowie lub rodzeństwo dziecka. Zorganizowanie takiej opieki będzie należało do kompetencji gminy, a nie powiatu. Gminy będą też pokrywać na początku 20 proc., a docelowo 50 proc. kosztów pobytu dziecka w formie zastępczej. Jej podstawową formą ma być rodzina zastępcza zawodowa, która wychowuje nie więcej niż troje dzieci. Każda rodzina zastępcza i rodzinny dom dziecka znajdą się pod opieką koordynatora pieczy zastępczej.

Nową instytucją będą rodziny pomocowe, które przejmą czasową opiekę nad dziećmi z rodziny zastępczej, kiedy rodzice nie będą mogli jej sprawować np. z powodu choroby lub pobytu w szpitalu.

Od 2011 roku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych nie będzie mogło przebywać więcej niż 30 dzieci, a w roku 2020 mają zostać już tylko małe placówki na 14 dzieci. Od 2010 roku w domach dziecka nie będą umieszczane dzieci poniżej siedmiu lat, a od 2015 r. te, które skończą dziesięć lat.

Źródło: Gazeta Prawna