e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wypisywanie recept 2009-07-14


Farmaceuci mogą poprawić błędnie wpisany przez lekarza numer PESEL pacjenta na recepcie, ale nie mogą go uzupełnić.

Z kontroli recept przeprowadzanych przez NFZ wynika, że najczęstszymi błędami, jakie popełniają lekarze przy ich wypisywaniu, to brak pełnych danych pacjenta i niewyraźne pieczątki. Źle wypisana recepta to problem dla pacjentów i aptekarzy. Pacjenci nie mogą wykupić leków, a farmaceuci mogą nie otrzymać pieniędzy z NFZ za realizację błędnie wypisanego druku.
Wątpliwości co do zasad wypisywania i uzupełniania źle wpisanych danych pacjenta na receptach mają sami aptekarze (w tej sprawie pisali do premiera) oraz rzecznik praw obywatelskich. W liście do Ewy Kopacz, ministra zdrowia, zwraca uwagę na zróżnicowanie uprawnień aptekarzy związanych z tym, jakie dane umieszczone na recepcie mogą poprawiać, a jakich nie.
Według par. 16 rozporządzenia ministra zdrowia z 17 maja 2007 r. w sprawie recept lekarskich (Dz.U. nr 97, poz. 646 z późn. zm.), jeżeli na recepcie lekarz nie wpisał danych niezbędnych do jej wystawienia lub zrobił to w sposób nieczytelny, aptekarz może je uzupełnić na podstawie dowodu osobistego pacjenta lub paszportu (w przypadku cudzoziemca). Natomiast nie może wpisać numeru PESEL w przypadku, gdy na recepcie lekarz w ogóle nie wpisał numeru PESEL. Może tylko dokonać jego korekty, jeżeli został błędnie wpisany.
Ministerstwo Zdrowia pracuje nad projektem rozporządzenia, które określi nowy druk recept. Mogą więc ulec zmianie zasady uzupełnienia błędnie wpisanych lub brakujących danych.

Źródło: Gazeta Prawna