e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Prawa pacjentów 2009-07-14


Od 2010 roku postępowanie przed sądem lekarskim ma być jawne, a pacjent, który będzie tam dochodzić swoich praw, wystąpi jako strona postępowania, a nie tylko jako świadek.

O takich zmianach mówi przyjęty przez rząd projekt ustawy o izbach lekarskich. Strona zyska również możliwość odwołania się do sądu powszechnego od orzeczeń sądu lekarskiego. Natomiast od wyroku Naczelnego Sądu Lekarskiego będzie można wnieść kasację do Sądu Najwyższego.
Poszerzony zostanie katalog kar stosowanych przez sądy lekarskie. Wprowadzone zostaną kary pieniężne, okresowy zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w placówkach ochrony zdrowia i okresowe ograniczenia wykonywania zawodu lekarza.
Projekt przewiduje także zachowanie dotychczasowej liczby okręgowych izb lekarskich, czyli tak jak dotychczas będą działać 22 izby lekarskie.

Źródło: Gazeta Prawna