e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wejdzie w życie: 2009-07-14


22 lipca wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego sposobu, zakresu i trybu sprawowania nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń w sprawach nieletnich. Dz.U. z 7 lipca 2009. Nr 107, poz. 894.

22 lipca wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Dz.U. z 7 lipca 2009. Nr 107, poz. 891.

23 lipca wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zakresu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz egzaminu ze znajomości języka polskiego, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty. Dz.U. z 8 lipca 2009. Nr 108, poz. 908.