e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Darmowe posiłki dla dzieci 2009-08-18


W ciągu następnych czterech lat rząd przeznaczy pieniądze na kontynuację programu dożywiania dzieci w szkołach.

W latach 2010–2013 będzie kontynuowany rządowy program Pomocy państwa w zakresie dożywiania. Resort pracy przygotował nowelizację ustawy dotyczącą dożywiania. Aktualna edycja programu dotyczyła lat 2006–2009. Program ten jest skierowany zwłaszcza do dzieci poniżej siedmiu lat i uczniów. Aby dostać bezpłatny posiłek, trzeba spełniać kryterium dochodowe, które tanowi 150 proc. kryterium określonego w pomocy społecznej. Wynosi ono:

  • 526,50 zł na osobę w rodzinie,
  • 715,50 zł dla osoby samotnie gospodarującej.
Gmina może jednak podwyższyć jego wysokość.

Według nowelizacji ustawy ma zostać zwiększona liczba dzieci, którym w szkołach można przyznać posiłek bez potrzeby przeprowadzania wywiadu środowiskowego. Obecnie nie może być ich więcej, niż 10 proc. ogółu uczniów dożywianych na terenie całej gminy. Nowelizacja przewiduje, że wskaźnik ten ma wzrosnąć do 20 proc.
W latach 2010-2013 nie zmienią się zasady finansowania programu dożywiania. Tak jak dotychczas udział środków własnych gminy wyniesie nie mniej niż 40 proc., a pozostała część będzie pochodzić z dotacji budżetowej. Nowelizacja ustawy przewiduje, że wyniesie ona 550 mln zł w każdym kolejnym roku programu.
Resort pracy podał, że w 2008 roku z programu skorzystało ponad 2,47 tys. gmin, z których 301 podniosło kryterium dochodowe. Koszt programu wyniósł ponad 808 mln zł. W sumie pomocą zostały objęte 2 mln osób, z czego ponad 1,17 mln stanowiły dzieci i uczniowie.

Źródło: Gazeta Prawna