e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2009-09-14


27 sierpnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie priorytetów zdrowotnych. Dz.U. z 27 sierpnia 2009. Nr 137, poz. 1126.

31 sierpnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą. Dz.U. z 31 sierpnia 2009. Nr 139, poz. 1133.

31 sierpnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia. Dz.U. z 31 sierpnia 2009. Nr 139, poz. 1134.

31 sierpnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej. Dz.U. z 31 sierpnia 2009. Nr 139, poz. 1138.

31 sierpnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Dz.U. z 31 sierpnia 2009. Nr 139, poz. 1139.

31 sierpnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji. Dz.U. z 31 sierpnia 2009. Nr 139, poz. 1140.

31 sierpnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze. Dz.U. z 31 sierpnia 2009. Nr 139, poz. 1141.

31 sierpnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Dz.U. z 31 sierpnia 2009. Nr 139, poz. 1142.

31 sierpnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. Dz.U. z 31 sierpnia 2009. Nr 140, poz. 1143.

31 sierpnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego. Dz.U. z 31 sierpnia 2009. Nr 140, poz. 1144.

31 sierpnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej. Dz.U. z 31 sierpnia 2009. Nr 140, poz. 1145.

31 sierpnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Dz.U. z 31 sierpnia 2009. Nr 140, poz. 1146.

31 sierpnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej. Dz.U. z 31 sierpnia 2009. Nr 140, poz. 1147.

31 sierpnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych. Dz.U. z 31 sierpnia 2009. Nr 140, poz. 1148.

31 sierpnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe. Dz.U. z 31 sierpnia 2009. Nr 139, poz. 1135.
31 sierpnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego. Dz.U. z 31 sierpnia 2009. Nr 139, poz. 1136.

3 września weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu uzyskiwania tytułu specjalisty przez lekarza i lekarza dentystę, pełniącego służbę lub zatrudnionego w zakładzie opieki zdrowotnej, w stosunku do którego minister właściwy do spraw wewnętrznych pełni funkcję organu założycielskiego. Dz.U. z 19 sierpnia 2009. Nr 131, poz. 1084.