e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Rzecznik Praw Pacjenta 2009-10-13


Krystyna Barbara Kozłowska została powołana przez Premiera na stanowisko Rzecznika Praw Pacjenta.

Zadaniami rzecznika praw pacjenta są m.in.:

  • prowadzenie postępowań w sprawach praktyk naruszających prawa pacjentów,
  • opracowywanie i przedkładanie Radzie Ministrów projektów aktów prawnych dotyczących ochrony praw pacjenta,
  • przygotowywanie publikacji oraz programów edukacyjnych popularyzujących wiedzę o ochronie praw pacjenta.
Nowo powołana rzecznik praw pacjenta podkreśliła, że najpierw będzie chciała zająć się sprawą kwestionariusza zgody. Jej zdaniem powinien zostać on przygotowany przez konsultantów krajowych i stosowany u świadczeniodawców. Kozłowska planuje położyć specjalny nacisk na bliski kontakt z pacjentami. Chce zbierać informacje od nich, wspierać ich informacjami o systemie ochrony zdrowia, reagować w sytuacjach zagrożenia ich życia lub zdrowia oraz gdy w nieprawidłowy sposób postępują świadczeniodawcy. Będzie reagować również w sytuacjach, gdy mogą być zagrożone zbiorowe prawa pacjentów, np. podczas strajków. Barbara Kozłowska zwróciła także uwagę, że rzecznik ma szerokie uprawnienia, m.in. może domagać się wszczęcia postępowania cywilnego i uczestniczyć w nim na prawach prokuratora. Z kolei pacjent może odwołać się do niego od opinii lub orzeczenia lekarza.

Barbara Kozłowska jest absolwentką Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Ukończyła podyplomowe studia menedżerskie MBA dla kadry medycznej w Akademii Leona Koźmińskiego oraz Podyplomowe Studium Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny na Uniwersytecie Warszawskim.
Przez pierwsze dziesięć lat pracy zawodowej zajmowała się pacjentami w różnych placówkach medycznych, a później pracowała z dziećmi jako rehabilitant ruchowy.
Od stycznia 2002 r. tworzyła struktury Biura Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia i zajmowała stanowisko dyrektora do czasu momentu przekształcenia go w maju 2009r. w Biuro Rzecznika Praw Pacjenta. Brała udział w pracach nad ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Jest członkiem Rady Naukowej przy Polskim Towarzystwie Bioetycznym.

Źródło: PAP