e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Funkcjonowanie zakładów aktywności zawodowej 2009-10-13


Zakłady aktywności zawodowej nieodpowiednio wykorzystują przekazywane im środki publiczne i nie przygotowują niepełnosprawnych do życia i pracy w otwartym środowisku.

Głównym celem zakładów aktywności zawodowej jest przygotowanie osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności umysłowej do życia i pracy w otwartym środowisku. NIK przeanalizowała działalność i finanse ZAZ-ów w latach 2006-08 (pierwsze półrocze).
Spośród 20 skontrolowanych ZAZ-ów, w których zatrudnionych było 718 niepełnosprawnych, ani jeden zakład nie dostał oceny w pełni pozytywnej, w każdym kontrolerzy znaleźli większe lub mniejsze nieprawidłowości.

NIK uważa, że wpływ na nieprawidłowe funkcjonowanie ZAZ-ów miały m.in. luki w prawie, niespójność przepisów i brak właściwego nadzoru ze strony Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Zdaniem NIK, nieskuteczna była również kontrola Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz samorządów województw nad wykorzystaniem środków, przekazanych na finansowanie kosztów utworzenia i działania ZAZ. NIK podkreśla, że PFRON, wojewodowie i samorządy akceptują projekty, choć nie mają pełnej wiedzy o stanie rzeczywistym.

Kierownicy zakładów uważają, że główną przeszkodą w podejmowaniu pracy przez ich podopiecznych jest niechętny stosunek pracodawców do zatrudniania niepełnosprawnych. Nie maja jednak żadnych dowodów na potwierdzenie swoich tez. Jak wynika z ustaleń kontroli, spośród 224 niepełnosprawnych, którzy sami odeszli z zakładów, aż 47 znalazło pracę u innego pracodawcy, w tym 33 na otwartym rynku pracy.
Zakłady aktywności zawodowej miały spełniać rolę ogniwa pośredniego pomiędzy warsztatami terapii zajęciowej a zakładami pracy chronionej i otwartym rynkiem pracy. Jednak z ustaleń kontroli wynika, że tylko co trzeci pracownik ZAZ-ów uczestniczył wcześniej w warsztatach, a prawie połowa miała już staż zawodowy, z tego prawie 200 osób pracowało na otwartym rynku.

Źródło: Infor.pl