e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2009-10-13


21 września weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą byç dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych. Dz.U. z 21 września 2009. Nr 155, poz. 1234.