e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Rodzice adopcyjni chronieni przed zwolnieniem 2009-11-10


Pracownicy, którzy adoptują dziecko otrzymają uprawnienia, jakie przysługują rodzicom biologicznym. Ojcowie będą lepiej chronieni przed zwolnieniem.

Pracodawca będzie mógł zwolnić pracownika, który korzysta z urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego tylko w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo gdy zachodzą przyczyny uzasadniające zwolnienie dyscyplinarne. Sejm przyjął nowelizację kodeksu pracy, która znosi różnice w uprawnieniach rodziców biologicznych i adopcyjnych. Doprecyzowuje też uprawnienia osób, które skorzystają z dodatkowych urlopów macierzyńskich i urlopu ojcowskiego. Nowelizacja zajmie się teraz Senat.

Rodzicom adopcyjnym będzie przysługiwała lepsza ochrona przed zwolnieniem, a także m.in. prawo do dzielenia się urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz wykorzystania urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po zakończeniu macierzyńskiego.

Dodatkowe uprawnienia będą mieli pracownicy, którzy skorzystają z dodatkowych urlopów macierzyńskich lub urlopów ojcowskich. W sytuacji ich bezprawnego zwolnienia z pracy w okresie ochronnym, sąd będzie musiał przywrócić ich do pracy, a nie orzec odszkodowanie. Po powrocie z dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu ojcowskiego pracodawca będzie musiał dopuścić pracownika do pracy na dotychczasowym, równorzędnym lub innym stanowisku, które odpowiada jego kwalifikacjom i za wynagrodzeniem, jakie dostawałby, gdyby nie korzystał z urlopu. Jeżeli po powrocie pracownik będzie chciał obniżyć swój etat, to składa wniosek w tej sprawie na dwa tygodnie przed rozpoczęciem pracy w zmniejszonym wymiarze.

Prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu ojcowskiego będą mieli pracownicy od 1 stycznia 2010 r. Z fakultatywnego macierzyńskiego będą mogli skorzystać albo matka, albo ojciec dziecka. W 2010 i 2011 roku będzie on trwał dwa lub trzy tygodnie (jeżeli kobieta urodzi odpowiednio jedno lub co najmniej dwoje dzieci przy jednym porodzie).

Źródło: Infor.pl