e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Coraz więcej niepełnosprawnych osób studiuje 2009-11-10


Z rządowej informacji na temat realizacji Karty Osób Niepełnosprawnych w roku 2008 wynik, że coraz więcej osób niepełnosprawnych podejmuje naukę na uczelniach wyższych. Jednak nadal są gorzej wykształceni niż reszta społeczeństwa.
 
W sprawozdaniu podkreślono, że w roku 2008 aż 68 proc. osób niepełnosprawnych w wieku 15. lat i więcej nie miało wykształcenia średniego. Tylko 6 proc. miało wykształcenie wyższe. Relacja ta z roku na rok poprawia się, jednak nadal widoczna jest w tym względzie różnica w stosunku do osób sprawnych. Wykształcenie wyższe ma 16,5 proc. osób sprawnych.
Autorzy sprawozdania tłumaczą, że osobom niepełnosprawnym trudno jest zdobyć lub uzupełnić wykształcenie nie tylko na poziomie wyższym, ale również średnim, a czasem i podstawowym. Natomiast niskie wykształcenie lub jego brak powoduje, że osoby niepełnosprawne mają mniejsze szanse na rynku pracy.
Według danych z listopada 2008 r. studiowało ponad 25 tys. osób niepełnosprawnych czyli 1,3 proc. ogółu studentów. Nieco ponad 13 tys. z nich studiowało na studiach stacjonarnych i 12 tys. na studiach zaocznych i wieczorowych. W roku 2006 studiowało niespełna 20 tys. niepełnosprawnych.

Sprawozdanie podkreśla również wzrost liczby osób niepełnosprawnych, aktywnych zawodowo. W 2008 roku aktywnych było blisko 24 proc. osób w tzw. wieku produkcyjnym. W najtrudniejszej sytuacji są osoby niepełnosprawne, które mieszkają na wsi, niezwiązane z gospodarstwem rolnym. Rolnictwo daje zatrudnienie wielu osobom niepełnosprawnym, zwłaszcza starszym i słabo wykształconym. Wśród osób niepełnosprawnych, częściej pracują mężczyźni niż kobiety. W 2008 r. wskaźnik zatrudnienia mężczyzn w wieku produkcyjnym wynosił prawie 23 proc., a kobiet 18 proc. Według sprawozdania, chociaż nadal dominuje zatrudnienie niepełnosprawnych w zakładach pracy chronionej to jednak wzrasta zatrudnienie na otwartym rynku pracy (około 40 proc.).

Niepełnosprawni utrzymują się w głównej mierze z:

  • renty z tytułu niezdolności do pracy (45,2 proc.),
  • emerytury (32,6 proc.),
  • z pracy (8,7 proc., w tym praca najemna 7,0 proc.).
Ze sprawozdania wynika, że w 2008 roku przybyło dziewięć nowych warsztatów terapii zajęciowej i było ich łącznie 652. Korzystało z nich ponad 22 tys. osób.

PFRON przekazał 2008 roku na dofinansowanie do zatrudnienia niepełnosprawnych prawie 1,6 mld zł; w tym 1,4 mld na dofinansowanie do zatrudnienia pracowników w zakładach pracy chronionej i około 200 mln na otwartym rynku pracy.

Źródło: PAP