e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Większy nadzór nad domami pomocy społecznej 2010-01-14


Sejm uchwalił nowelizację ustawy o pomocy społecznej, która przewiduje zwiększenie liczby inspektorów nadzorujących domy pomocy społecznej oraz zaostrzenie kar za prowadzenie tych domów bez zezwolenia.

Za przyjęciem noweli głosowało 433 posłów, nikt nie był przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.

Zgodnie z nowelizacją mają zostać zaostrzone kary za prowadzenie domów pomocy społecznej bez wymaganych zezwoleń. Wojewoda będzie miał prawo do nałożenia kary 20 tys. zł na placówki, w których przebywa powyżej 10 osób oraz 40 tys., gdy placówki te po nałożeniu kary nadal będą działać. Wojewoda będzie mógł także wydać nakaz wstrzymania prowadzenia takiej placówki.
Nowelizacja wprowadza także obowiązek zatrudnienia co najmniej jednego inspektora na 25 domów pomocy społecznej. Domy pomocy społecznej będą musiały prowadzić szczegółową dokumentację, dotyczącą osób przebywających w placówce. Ma ona dotyczyć m.in. stanu zdrowia pensjonariuszy, ewidencji wydanych orzeczeń i zleceń lekarskich oraz danych kontaktowych do rodziny lub opiekuna prawnego.
Każdy dom pomocy społecznej będzie miał obowiązek umieścić w widocznym miejscu, przy wejściu do budynku, tablicę informacyjną o posiadanym zezwoleniu na prowadzenie placówki i numerze wpisu do rejestru.
Według ustawy, do przychodów uprawniających do świadczeń z pomocy społecznej, nie zostaną wliczone zasiłki socjalne oraz pomoc materialna. Gdy świadczenie z pomocy społecznej nie zostanie odebrane przez dwa miesiące, to wówczas świadczenie to zostanie wstrzymane i ośrodek pomocy społecznej będzie miał obowiązek wszczęcia postępowania wyjaśniającego w tej sprawie. Gdy nie będzie możliwości przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego i nawiązania kontaktu z osobą uprawnioną do świadczenia w inny sposób, to świadczenie zostanie odebrane.

Nowelizacja trafi do Senatu.

Źródło: PAP