e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Nie będzie papierowych legitymacji ubezpieczeniowych 2010-01-14


Od 1 stycznia 2010 r. prawo do świadczeń z opieki zdrowotnej potwierdzać będą inne dokumenty, które określił Narodowy Fundusz Zdrowia.

ZUS zapewnił jednak, że zmiana nie wpłynie na dostęp do opieki zdrowotnej na dotychczasowych zasadach. Wydane do tej pory i potwierdzone legitymacje będą uwzględniane do momentu upłynięcia terminu ich ważności.

Osoby, które są zatrudnione na podstawie umowy o pracę mogą przedstawiać:

  • druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualnie potwierdzony raport miesięczny ZUS RMU wydawany przez pracodawcę (nie dotyczy osób na urlopie bezpłatnym powyżej 30 dni),
  • aktualne zaświadczenie z zakładu pracy,
  • legitymację ubezpieczeniową z aktualnym wpisem i pieczątką pracodawcy (wydaną przed pierwszym stycznia 2010 r.).
Prowadzący działalność gospodarczą uzyskają świadczenie zdrowotne na podstawie druku zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego i aktualnego dowodu wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Osoby ubezpieczone w KRUS mogą przedstawić zaświadczenie lub legitymację aktualnie podstemplowaną przez KRUS (dowód wpłaty składki w przypadku prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej).

Emeryci i renciści powinni przedstawić legitymację emeryta lub rencisty. W przypadku legitymacji wydanej przez ZUS jej numer musi zawierać oznaczenie oddziału NFZ. Natomiast osoby bezrobotne muszą przedstawić aktualne zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego.

Źródło: prawapacjenta.eu