e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych 2010-05-13


5 maja 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra pracy i Polityki Społecznej z 30 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (DzU nr 64, poz. 398).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (DzU nr 245, poz. 1810 ze zm.) zawiera dodatkowo:

  • § 4a, który określa, że warunkiem wykorzystania funduszu rehabilitacji jest dokonywanie wydatków z tego funduszu w sposób celowy i oszczędny, z uwzględnieniem optymalnego doboru metod i środków realizacji w stosunku do zakładanych efektów;
  • do § 2 dodano ust 3, który określa, że szkolenia, których koszty pokrywane są z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (szkolenia w celu nabycia lub podnoszenia kwalifikacji zawodowych) nie mogą być łączone w jednym projekcie szkoleniowym ze szkoleniami lub kursami, które są finansowane w ramach indywidualnego programu rehabilitacji (kursy i szkolenia rozwijające pozazawodowe zainteresowania osób niepełnosprawnych).
Tak więc nie można łączyć w jednym projekcie szkoleniowym wydatków na szkolenia z tzw. dużego ZFRON i z IPR z wydatkami na kursy i szkolenia rozwijające pozazawodowe zainteresowania, które da się sfinansować z pomocy indywidualnej.

Źródło: Infor.pl