e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Nowelizacja przepisów o wykorzystywaniu środków zfron 2010-06-10


5 maja weszły w życie znowelizowane przepisy rozporządzenia w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (zfron), które ograniczają możliwości nieracjonalnego wykorzystywania środków zgromadzonych w funduszu.

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych wprowadza w par. 2 nowy ust. 3. W konsekwencji szkolenia i przekwalifikowania w celu nabycia lub podnoszenia kwalifikacji zawodowych, oraz szkolenia, przekwalifikowania oraz dokształcania w celu nabycia lub podnoszenia kwalifikacji zawodowych nie można łączyć w jednym projekcie szkoleniowym ze szkoleniami lub kursami rozwijającymi pozazawodowe zainteresowania osób niepełnosprawnych. Ma to przeciwdziałać sytuacjom nieracjonalnego wykorzystywania środków zgromadzonych na zakładowych funduszach rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
Dodany został także nowy § 4a, który stanowi, że warunkiem wykorzystania funduszu rehabilitacji jest dokonywanie wydatków z tego funduszu w sposób celowy i oszczędny z uwzględnieniem optymalnego doboru metod i środków realizacji w stosunku do zakładanych efektów. Rozwiązanie to ma na celu m.in. ograniczenie wydatkowania środków zfron w sposób rozrzutny i zbędny.

Źródło: Infor.pl