e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2010-08-05


20 lipca weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu prowadzenia Rejestru Ukaranych Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej oraz sposobu i trybu wykonywania prawomocnych orzeczeń sądów lekarskich. Dz.U. z 20 lipca 2010r. Nr 130, poz. 884.

21 lipca weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu specjalizacji uprawniających lekarza do samodzielnego wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w medycznym laboratorium diagnostycznym. Dz.U. z 6 lipca 2010r. Nr 121, poz. 822.

1 sierpnia weszła w życie ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. z 13 lipca 2010r. Nr 125, poz. 842.

1 sierpnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Dz.U. z 15 lipca 2010r. Nr 127, poz. 860.