e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Projekt ustawy o ratownictwie medycznym do konsultacji 2010-08-05


Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw.

Oprócz zmian w ustawie o ratownictwie medycznym, przedstawiono także propozycje zmian w ustawach: Prawo o ruchu drogowym oraz Prawo Komunikacyjne. Uwagi do proponowanych zmian można przesyłać do 19 sierpnia.

Ustawa nie definiowała dotychczas rejonu operacyjnego i obszaru działania. Zdaniem projektodawców zmian wprowadzenie do ustawodawstwa regulacji w tym zakresie przyczyni się do jednoznacznej interpretacji przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz kryteriów kalkulacji kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego (Dz. U. Nr 142, poz. 893). To pozwoli na jednolite opracowanie wojewódzkich planów działania systemu oraz sprawne przeprowadzanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia postępowań w sprawie zawarcia umów na zadania zespołów ratownictwa medycznego. Według art. 49 ust. 2 ustawy dyrektor oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zawiera umowy na podstawie ww. planu.
Ważnym elementem zmian jest również doprecyzowanie przepisów ustawy, aby nie było sporów, że zadania wykonywane przez dyspozytora medycznego są świadczeniami zdrowotnymi. Nowelizacja w tym zakresie zapewni osobom, które wykonują zadania dyspozytora medycznego kontynuację wykonywania zawodu medycznego, w tym przez lekarza systemu, pielęgniarkę systemu i ratownika medycznego, którzy z powodu różnych sytuacji życiowych lub zdrowotnych nie mogą ich już wykonywać na przykład w zespołach ratownictwa medycznego.

Ustawa określa skład osobowy zespołów ratownictwa medycznego, w których od dnia 1 stycznia 2011 r. świadczeń udzielać będzie mógł jedynie lekarz systemu, pielęgniarka systemu oraz ratownik medyczny. Okres przejściowy w tym zakresie, wprowadzony art. 63 ustawy, kończy się z dniem 31 grudnia 2010 r.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia