e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wejdzie w życie: 2010-08-19


21 sierpnia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Dz.U. z 6 sierpnia 2010r. Nr 141, poz. 950.

25 sierpnia wejdzie w życie ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Dz.U. z 10 sierpnia 2010r. Nr 143, poz. 962.

26 sierpnia wejdzie w życie dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/45/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie norm jakości i bezpieczeństwa narządów ludzkich przeznaczonych do przeszczepienia. Dz.Urz. UE L 207 z 6 sierpnia 2010r. strony 14-29.