e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2005-12-06


1 grudnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wzoru zezwolenia na wytwarzanie produktu leczniczego i wzoru zezwolenia na import produktu leczniczego. Dz.U. z 16 listopada 2005r. Nr 225, poz.1936.

1 grudnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2005 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych i wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na import produktów leczniczych. Dz.U. z 16 listopada 2005r. Nr 225, poz.1937.

1 grudnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające. Dz.U. z 29 listopada 2005r. Nr 232, poz. 1974.

1 grudnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością. Dz.U. z 29 listopada 2005r. Nr 232, poz. 1975.

1 grudnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością. Dz.U. z 29 listopada 2005r. Nr 232, poz. 1976.

1 grudnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych hurtowych i detalicznych na produkty lecznicze i wyroby medyczne. Dz.U. z 29 listopada 2005r. Nr 232, poz. 1977.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Dz.U. z 17 listopada 2005r. Nr 226, poz. 1943.