e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia psychicznego 2010-11-09


29 października sejm znowelizował ustawę o ochronie zdrowia psychicznego. Zmienione zostały przepisy dotyczące przymusu bezpośredniego. Więcej uprawnień ma też rzecznik praw pacjenta szpitala psychiatrycznego.

Aktualnie prawo stosowania przymusu bezpośredniego wobec pacjenta chorego psychicznie ma tylko lekarz, a w szczególnych przypadkach również pielęgniarka. Ta sytuacja musiała się zmienić, ponieważ pojawiły się zespoły ratownictwa medycznego, w których nie ma lekarza. Według noweli, decyzję o zastosowaniu przymusu będzie podejmował kierujący akcją ratowniczą, który musi o tym jak najszybciej powiadomić dyspozytora medycznego. Decyzja ta będzie musiała być odnotowana w dokumentacji medycznej. Przymus będzie można stosować do momentu uzyskania pomocy lekarza lub w trakcie przewożenia pacjenta do szpitala.

Nowela zwiększa także uprawnienia rzecznika praw pacjenta szpitala psychiatrycznego. Obecnie rzecznik może wejść tylko do szpitala, a po wejściu w życie nowelizacji będzie miał prawo wstępu do wszystkich pomieszczeń szpitala psychiatrycznego, związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Nowym przepisem jest możliwość zwrócenia się rzecznika z wnioskiem do całego personelu medycznego placówki o podjęcie stosownych działań zmierzających do usunięcia przyczyny skargi lub zaistniałych naruszeń.

Zmieniły się też kwestie przymusowego doprowadzenia chorego na badania. Dotychczas, jeśli pacjent chorujący psychicznie nie chciał poddać się badaniu, lekarz psychiatra mógł wystąpić do policji o przymusowe doprowadzenie chorego na badania psychiatryczne. Teraz tylko sąd będzie mógł zarządzić jej przymusowe doprowadzenie przez policję do wskazanego miejsca w celu przeprowadzenia tego badania.

Doprecyzowany zostały także przepisy dotyczące wykonywania orzeczeń sądowych o przymusowym umieszczeniu chorego w szpitalu psychiatrycznym. Teraz, jeśli pacjent odmówi stawienia się w szpitalu, to sąd z urzędu lub na wniosek lekarza psychiatry będzie mógł zarządzić przymusowe doprowadzenie jej przez policję do szpitala.

(prawapacjenta.eu)