e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Kwalifikacje lekarzy do wydawania orzeczeń lekarskich zawodnikom 2010-11-09


Resort zdrowia przesłał do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania orzeczeń lekarskich zawodnikom.

Przedmiotowe rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego, które upoważnia ministra właściwego do spraw zdrowia, do określenia w drodze rozporządzenia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury fizycznej, kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania orzeczeń lekarskich o stanie zdrowie. Pozwalają one na bezpieczne uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polskie związki sportowe. Rozporządzenie określa zakres wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania przez zawodników tych orzeczeń uwzględniając specyfikę współzawodnictwa sportowego.

Termin zgłaszania uwag upływa w dniu 1 grudnia 2010 r.

(Ministerstwo Zdrowia)