e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Nowelizacja ustawy o zakładach opieki zdrowotnej 2010-11-09


Senatorowie poparli nowelizację ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, która zakłada m.in. wzrost wynagrodzeń pielęgniarek oraz ograniczenie handlu długami szpitali.

Nowela podtrzymuje m.in. zobowiązanie kierownika zoz do przeznaczenia nie mniej niż 40 proc. kwoty, o którą wzrosły środki przekazywane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, na wzrost wynagrodzeń osób zatrudnionych w zakładzie. Trzy czwarte z tych pieniędzy będzie musiało być przeznaczane na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych. Jest to przejściowy przepis, który ma obowiązywać do 31 grudnia 2012 r.

Nowe przepisy wprowadzają również zmiany, których celem jest ograniczenie handlu wierzytelnościami poprzez konieczność uzyskania zgody przez podmiot, który utworzył zoz. W większości przypadków będzie to samorząd. Resort zdrowia uważa, że powstanie nowelizacji wynika z konieczności wzmocnienia wpływu organu założycielskiego na zmianę wierzyciela publicznego zoz-u. Spowoduje również ograniczenie wtórnego obrotu długami, co wiązało się z dodatkowymi kosztami.

W projekcie zawarto również zmiany dotyczące uzyskiwania pieniędzy na realizację programów lub projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Powstanie też stworzona podstawa prawna do przekazywania pieniędzy w ramach realizacji programów wieloletnich.

Nowela trafi do prezydenta, który może ją podpisać, zawetować lub skierować do Trybunału Konstytucyjnego.

(PAP)