e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Rozporządzenie dotyczące planu działania ratownictwa medycznego 2010-11-24


Resort zdrowia przekazał do uzgodnień zewnętrznych projekt rozporządzenia w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz kryteriów kalkulacji kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego.

Rozporządzenie to realizacja projektowanego upoważnienia ustawowego zawartego w art. 21 ust. 17 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.). Zgodnie z nim minister właściwy do spraw zdrowia będzie upoważniony do określenia szczegółowego zakresu danych objętych wojewódzkim planem działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, określenia ramowego wzoru planu oraz kryteriów kalkulacji kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw.
Do tej pory plany były tworzone na okres trzech lat, a znowelizowana ustawa przewiduje tworzenie planów ważnych bezterminowo z możliwością ich aktualizacji.
Zgodnie z treścią upoważnienia zawartego w art. 21 ust. 17 ustawy, rozporządzenie zawiera regulacje dotyczące danych, na podstawie których tworzy się plan.

Projekt rozporządzenia określa również ramowy wzór planu. Do kryteriów kalkulacji kosztów zespołów ratownictwa medycznego dodano koszty bezpośrednie i pośrednie, związane z utrzymaniem zespołów ratownictwa medycznego.

(Ministerstwo Zdrowia)