e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wsparcie finansowe dla uczących się niepełnosprawnych 2011-01-26


Na przełomie I i II kwartału 2011 roku osoby niepełnosprawne dostaną dopłaty m.in. do czesnego i dojazdów do szkoły. Od 1 do 28 lutego 2011 r. niepełnosprawni studenci i uczniowie szkół policealnych mogą złożyć wnioski o dofinansowanie kosztów nauki w oddziałach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) właściwym ze względu na siedzibę szkoły (lub jej filii), w której osoby te pobierają naukę.

Na podstawie programu Student II osoby niepełnosprawne mogą starać się m.in. o dofinansowanie czesnego, zakwaterowania (w przypadku nauki poza miejscem stałego zamieszkania), dojazdów, instalacji i abonamentu za dostęp do internetu oraz zakupu przedmiotów, które ułatwiają lub umożliwiają naukę (w tym programów komputerowych). Wzór wniosku można znaleźć na stronie internetowej funduszu (www.pfron.org.pl). Z osobami, które złożyły wniosek o dofinansowanie kosztów nauki w obu semestrach roku akademickiego (szkolnego) 2010/2011, fundusz będzie zawierał aneksy do podpisanej już umowy. Wypłata środków jest planowana na przełomie marca i kwietnia 2011 roku.

PFRON zapowiada też, że znajdzie środki na finansowanie programu Pitagoras 2010, którego celem jest zapewnienie niesłyszącym i głuchoniewidomym studentom i uczniom szkół policealnych pomocy tłumaczy migowych. Od jesieni 2010 roku tłumacze ci pomagają osobom niepełnosprawnym bezpłatnie, bo nie było już środków na opłacenie ich usług.

(Dziennik Gazeta Prawna)