e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Opłata za kopię dokumentacji medycznej 2011-02-24


Pacjent ma prawo dostępu do informacji o przebiegu leczenia. Jednak kopia dokumentacji medycznej jest płatna.

Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych (szpital, przychodnia) może pobierać opłatę. Podstawa wyliczenia kwoty odpłatności to wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale publikowana co trzy miesiące przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Nowe stawki obowiązują od następnego miesiąca po publikacji czyli od trzeciego miesiąca kwartału. Od marca do maja opłaty te wynoszą:

  • za jedną stronę wyciągu lub odpisu – 6,88 zł,
  • za jedną stronę kopii – 0,69 zł,
  • za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii na nośniku elektronicznym – 6,88 zł.
Bezpłatne jest natomiast udostępnienie dokumentacji do wglądu na miejscu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

(Dziennik Gazeta Prawna)