e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2011-04-06


8 kwietnia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Dz.U. z 24 marca 2011r. Nr 63, poz. 329.

8 kwietnia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010 r. w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem. Dz.U. z 7 października 2010r. Nr 187, poz. 1259.