e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Zwolnienie lekarskie 2011-04-06


Osoba, która jest chora ma obowiązek dostarczyć zwolnienie lekarskie do kadr lub bezpośrednio swojemu przełożonemu w ciągu siedmiu dni od daty jego wydania. Po przekroczeniu tego terminu będzie miała zmniejszony zasiłek chorobowy o 25 proc.

Pracownik ma obowiązek niezwłocznie poinformować pracodawcę o przyczynie nieobecności w pracy i przewidywanym czasie jej trwania. Z kolei zwolnienie lekarskie musi być dostarczone w ciągu siedmiu dni. W imieniu pracownika może je dostarczyć ktoś z jego rodziny. Natomiast osoba, która prowadzi własną firmę, musi dostarczyć zwolnienie bezpośrednio do ZUS-u również w ciągu siedmiu dni, licząc od dnia, w którym je otrzymała.

Przy ustalaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym ubezpieczony otrzymał zaświadczenie lekarskie. Jako datę jego uzyskania przyjmuje się dzień wystawienia zwolnienia przez lekarza, chyba że ubezpieczony udowodni, że uzyskał je w terminie późniejszym. Jeżeli ubezpieczony dostarczył zaświadczenie lekarskie po upływie 7 dniu, to zasiłek chorobowy ulega obniżeniu o 25 proc., licząc od ósmego dnia choroby do dnia dostarczenia tego zaświadczenia. Nie ma kary finansowej, jeżeli ktoś spóźnił się z przekazaniem zwolnienia do firmy, jeżeli nie zrobił tego z przyczyn niezależnych od siebie.

Zasiłek chorobowy wynosi 80 proc. średniej pensji pracownika obliczonej z ostatnich 12 miesięcy przed chorobą.

(Dziennik Gazeta Prawna)