e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Ubezpieczenie zdrowotne dzieci 2011-04-06


Rodzic, który jest ubezpieczony czyli odprowadza składkę do NFZ powinien zgłosić swoje dziecko do ubezpieczenia. Gdy dziecko ukończy 18 lat, może ono dalej być zgłoszone do ubezpieczenia jako członek rodziny pod warunkiem, że dalej się uczy, jednak nie dłużej niż do 26 roku życia.

Osoba, która ukończyła 26 lat i nadal kontynuuje naukę, powinna zostać zgłoszona do ubezpieczenia np.: przez uczelnię (o ile nie posiada innego tytułu do ubezpieczenia np. nie jest pracownikiem).

Wyjątek stanowią osoby, które posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne równoważne orzeczenie (ale nie orzeczenie o lekkim lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności). Takie osoby pomimo ukończenia 26 lat nadal się kształcą, mogą zachować status członka rodziny i pozostawać zgłoszone do ubezpieczenia swoich ubezpieczonych rodziców. Dziecko, które ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub inne równoważne) może zachować status członka rodziny mimo ukończenia 18 lat i nie podjęcia dalszej nauki.
Dzieci zgłoszone do ubezpieczenia jako członkowie rodziny, po ukończeniu 18 roku życia są automatycznie wyrejestrowywane z systemu. Jeżeli dziecko podjęło dalszą naukę, to rodzic powinien je ponownie zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny.

Takie przepisy są zawarte w art. 5 pkt 3 lit. a) ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).

(prawapacjenta.eu)