e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wejdzie w życie: 2011-04-21


23 kwietnia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie centralnego punktu systemu centrów powiadamiania ratunkowego oraz punktów centralnych służb. Dz.U. z 8 kwietnia 2011r. Nr 75, poz. 404.

28 kwietnia wejdzie w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016. Dz.U. z 13 kwietnia 2011r. Nr 78, poz. 428.

30 kwietnia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzoru wniosków o przedłużenie lub skrócenie okresu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego. Dz.U. z 15 kwietnia 2011r. Nr 80, poz. 436.

30 kwietnia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzoru formularza powiadomienia o produktach wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rejestru produktów objętych powiadomieniem oraz wykazu krajowych jednostek naukowych właściwych do wydawania opinii. Dz.U. z 15 kwietnia 2011r. Nr 80, poz. 437.