e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2011-05-05


28 kwietnia weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016. Dz.U. z 13 kwietnia 2011r. Nr 78, poz. 428.

28 kwietnia weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia programu wykrywania występowania zakażeń wirusem choroby niebieskiego języka na 2011 r. Dz.U. z 13 kwietnia 2011r. Nr 78, poz. 429.

30 kwietnia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzoru wniosków o przedłużenie lub skrócenie okresu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego. Dz.U. z 15 kwietnia 2011r. Nr 80, poz. 436.

30 kwietnia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzoru formularza powiadomienia o produktach wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rejestru produktów objętych powiadomieniem oraz wykazu krajowych jednostek naukowych właściwych do wydawania opinii. Dz.U. z 15 kwietnia 2011r. Nr 80, poz. 437.