e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Rynek pracy w kwietniu 2011 r. 2011-05-18


W końcu kwietnia 2011 liczba bezrobotnych wyniosła 2044,4 tys. osób. W porównaniu do końca marca 2011 spadła o 89,5 tys. osób. Spadek ten jest porównywalny do spadku odnotowanego w takim samym okresie 2010 roku. W kwietniu 2011r. stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 12,6% . W porównaniu do marca spadła o 0,5 punktu procentowego.

W kwietniu 2011r. spadek stopy bezrobocia (w granicach od 0,3 do 0,9 punktu procentowego) odnotowano we wszystkich województwach. Najsilniejszy był jednak w województwie warmińsko-mazurskim o 0,9 punktu do poziomu 20,5%.

Do spadku bezrobocia przyczynił się zwłaszcza spadek liczby nowych rejestracji bezrobotnych oraz wzrost wyłączeń z ewidencji bezrobotnych. Zwiększyła się także liczba wyłączeń z ewidencji z tytułu podjęcia pracy. Spore wyrejestrowanie z tytułu podjęcia pracy było spowodowane intensywnymi pracami sezonowymi w budownictwie, rolnictwie, ogrodnictwie, transporcie, turystyce i leśnictwie. Również realizacja programów aktywizacji bezrobotnych z Funduszu Pracy i ze środków unijnych, przyczyniła się do spadku bezrobocia.

(Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej)