e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Kontrola zwolnień lekarskich 2011-06-01


Po przeprowadzonej przez ZUS w pierwszym kwartale tego roku kontroli zwolnień lekarskich wstrzymano lub cofnięto ponad 41 mln zł świadczeń chorobowych z ubezpieczenia społecznego.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych kontroluje zwolnienia lekarskie pod względem prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy oraz wykorzystania zwolnień lekarskich. Uprawnienia w tym zakresie wynikają z ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Kontrola wykazała, że 9,7 tys. osób przebywających na zwolnieniu lekarskim w I kwartale tego roku było zdolnych do pracy. W efekcie wstrzymano tym osobom dalszą wypłatę zasiłku chorobowego na łączną kwotę 2,4 mln zł, która objęła okres 50,5 tys. dni.

Z kolei w ramach przeprowadzonej od stycznia do marca kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich kontrolerzy ZUS pozbawili prawa do zasiłku chorobowego 741 osób (na kwotę 717 tys. zł).

ZUS ma obowiązek obniżyć podstawę wymiaru zasiłku oraz świadczenia rehabilitacyjnego wszystkim tym osobom, którym ustał tytuł do ubezpieczenia. Zasiłek oraz świadczenie rehabilitacyjne jest wówczas ograniczane do 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Obniżone z tego tytułu wypłaty świadczeń chorobowych w pierwszym kwartale tego roku osiągnęły sumę 35,5 mln zł, a dotyczyły blisko 61 tys. osób.

Wysokość wypłacanych świadczeń chorobowych jest również zmniejszana w razie niedostarczenie na czas płatnikowi (pracodawcy) zwolnienia lekarskiego. Czas na dostarczenie zwolnienia to natomiast 7 dni od daty jego otrzymania. Za każdy dzień spóźnienia ZUS obniża wysokość wypłacanego zasiłku chorobowego i opiekuńczego o 25 proc. W okresie styczeń–marzec kwota ograniczonych z tego tytułu wypłat świadczeń wyniosła 2,4 mln zł.

Prawo przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich mają również pracodawcy zatrudniający powyżej 20 osób.

(ZUS)