e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2011-07-14


7 lipca weszła w życie ustawa z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. z 6 kwietnia 2011r. Nr 73, poz. 390.

7 lipca weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania kontroli w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego. Dz.U. z 22 czerwca 2011r. Nr 130, poz. 760.

7 lipca weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przeprowadzania kontroli jednostek uprawnionych do potwierdzania właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu. Dz.U. z 22 czerwca 2011r. Nr 130, poz. 761.

8 lipca weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową. Dz.U. z 8 lipca 2011r. Nr 142, poz. 835.