e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2011-07-28


8 lipca weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową. Dz.U. z 8 lipca 2011r. Nr 142, poz. 835.

17 lipca weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie rodzaju i zakresu oraz sposobu przetwarzania dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Dz.U. z 16 czerwca 2011r. Nr 125, poz. 712.

28 lipca weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zgody na wytwarzanie produktów leczniczych terapii zaawansowanej. Dz.U. z 13 lipca 2011r. Nr 144, poz. 863.

28 lipca weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania opłaty za wydanie zgody na wytwarzanie produktów leczniczych terapii zaawansowanej. Dz.U. z 13 lipca 2011r. Nr 144, poz. 864.