e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Najwyższa podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2011-09-08


29 sierpnia 2011 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił najwyższą podstawę wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe we wrześniu, październiku i listopadzie 2011 r. dla niektórych grup ubezpieczonych. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2011 r. (M.P. Nr 71, poz. 708) przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2011 r. wynosiło 3366,11 zł.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe we wrześniu, październiku i listopadzie 2011 r. dla:

  • osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej1) lub innych przepisów szczególnych,
  • twórców i artystów,
  • osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,
  • osób prowadzących niepubliczną szkołę, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty oraz
  • osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność
nie może przekraczać miesięcznie kwoty 8415,28 zł (tj. 250% przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2011 r.).

(Źródło: ZUS)