e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Elektroniczny system informacji w ochronie zdrowia 2011-09-08


W 2012 r. w elektronicznym systemie informacji w ochronie zdrowia znajdą się wszystkie dane umieszczone w rejestrach prowadzonych przez okręgowe rady lekarskie, okręgowe rady pielęgniarek i położnych oraz wojewodów. Będą to informacje dotyczące działalności prowadzonej przez personel medyczny oraz zakłady opieki zdrowotnej, które mają siedziby na terenie poszczególnych województw.

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, dr Maciej Hamankiewicz, poinformował, że samorząd lekarski jest już po rozmowach z Ministerstwem Zdrowia i rozpoczynają się zmiany w tym kierunku. Jego zdaniem wprowadzenie reorganizacji nie będzie się wiązało z dodatkowymi obciążeniami finansowymi dla lekarzy.
W przypadku lekarzy, do elektronicznego systemu trafią dane, które już znajdują się w posiadaniu izb lekarskich: imię i nazwisko lekarza, numer prawa wykonywania zawodu lekarza, rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Rejestr będzie zawierał także adres miejsca, w którym udzielane są świadczenia przez danego lekarza, zostaną wymienione jego specjalizacje czy numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
Po 1 stycznia 2012 r. do rejestru trafią też dodatkowe dane m.in. dotyczące informacji o zawartej umowie ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej czy informacje o szkodach powstałych np. w wyniku udzielania świadczeń zdrowotnych.

(Źródło: Rynek Zdrowia)