e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2011-11-02


1 listopada weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru. Dz.U. z 17 października 2011r. Nr 221, poz. 1319.