e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2011-11-17


3 listopada weszła w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. z 3 października 2011r. Nr 209, poz. 1244.

8 listopada weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego. Dz.U. z 8 listopada 2011r. Nr 237, poz. 1420.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Dz.U. z 28 października 2011r. Nr 231, poz. 1375.