e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Nowe wzory recept z informacjami o odpłatności 2011-11-17


Od stycznia 2012 r. będą obowiązywały nowe wzory recept lekarskich. Zgodnie z projektem rozporządzenia które przygotowało Ministerstwo Zdrowia znajdą się na nich m.in. informacje dotyczące odpłatności pacjenta za leki.

Od 1 stycznia po lewej stronie recepty będzie wpisywana nazwa leku, a po prawej stronie informacja o odpłatności pacjenta: 100 proc., 50 proc., 30 proc. odpłatności. Dla leków wydawanych bezpłatnie będzie wpisywane oznaczenie "B", dla wydawanych za odpłatnością ryczałtową - "R". Dotychczasowe wzory recept będą mogły być stosowane do 30 czerwca 2012.
Nadal lekarze będą wpisywali na receptach dane dotyczące m.in. adresu miejsca zamieszkania pacjenta, jego numer PESEL, identyfikator oddziału NFZ właściwego dla miejsca zamieszkania chorego, datę wystawienia i realizacji oraz dane osoby wystawiającej receptę.

Rozporządzenie zawiera również przepis, że lekarze mogą wystawiać trzy recepty na bezpośrednio następujące po sobie 30-dniowe okresy stosowania, podając na każdej z nich dzień, od którego może nastąpić realizacja recepty.

Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Krzysztof Bukiel nie zgadza się z nowymi przepisami. Uważa, że jeżeli czyta się przepisy dosłownie, to lekarz będzie musiał wypisywać na recepcie odpłatność za lek, a jak się pomyli - zgodnie z ustawą refundacyjną - będzie odpowiadał finansowo. Środowisko lekarskie jest oburzone tym, że wystawienie recept osobie nieuprawnionej ma skutkować nałożeniem kar umownych i obowiązkiem zwrotu kwoty refundacji.

Według projektu rozporządzenia, przepisy dotyczące kontroli wystawiania recept zostały ujednolicone z zapisami ustawy refundacyjnej. Niepokoi to Naczelną Radę Lekarską. Chodzi o kary finansowe dla lekarzy za wypisanie recepty nieuzasadnionej względami medycznymi albo niezgodnej z uprawnieniami pacjenta, lub niezgodnej z listą leków refundowanych (mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia).

Naczelna Rada Aptekarska opracowuje już stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia dotyczącego recept oraz pracuje nad uwagami do projektu rozporządzenia dotyczącego zakresu niezbędnych informacji gromadzonych i przekazywanych przez apteki do NFZ.

(Źródło: PAP)