e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2012-01-12


1 stycznia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie listy czynników alarmowych, rejestrów zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych oraz raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala. Dz.U. z 30 grudnia 2011r. Nr 294, poz. 1741.

1 stycznia weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej. Dz.U. z 30 grudnia 2011r. Nr 292, poz. 1720.

1 stycznia weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu adopcyjnego oraz wzoru karty dziecka. Dz.U. z 30 grudnia 2011r. Nr 292, poz. 1721.

1 stycznia weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne. Dz.U. z 31 grudnia 2011r. Nr 298, poz. 1769.

1 stycznia weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia. Dz.U. z 30 grudnia 2011r. Nr 294, poz. 1735.

1 stycznia weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Dz.U. z 31 grudnia 2011r. Nr 298, poz. 1770.

1 stycznia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia. Dz.U. z 30 grudnia 2011r. Nr 294, poz. 1742.

5 stycznia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów. Dz.U. z 21 grudnia 2011r. Nr 274, poz. 1627.

8 stycznia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego. Dz.U. z 5 stycznia 2012r. Nr 4, poz. 14.

12 stycznia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych. Dz.U. z 11 października 2011r. Nr 215, poz. 1273.