e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych 2012-01-12


Zgodnie z nowelizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, od 1 stycznia 2012 r. osoby niepełnosprawne pracują w pełnym wymiarze, czyli po osiem godzin dziennie. Pracownicy o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, będą mogli pracować w skróconych normach czasu pracy na wniosek lekarza.

Wcześniej czas pracy osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności wynosił 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Uprawnienie to przysługiwało pracownikom z mocy prawa. Dłuższa praca była możliwa w przypadku uzyskania zgody lekarza. W pełnym wymiarze czasu pracy mogły być zatrudnione osoby z lekką niepełnosprawnością.

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych podkreśla, że obecnie aby pracownik o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mógł pracować w skróconych normach czasu pracy (maksymalnie 7 godzin dziennie), powinien przedstawić pracodawcy odpowiednie zaświadczenie wydane przez lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne pracowników lub lekarza sprawującego opiekę nad osobą niepełnosprawną (tylko wówczas, gdy brak jest lekarza medycyny pracy). Pracodawca nie może żądać od pracownika skorzystania z uprawnienia do pracy w skróconym czasie pracy. Nie musi też wydawać skierowań na badania wszystkim swoim niepełnosprawnym pracownikom o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Powinien je jednak wydać tym, którzy będą zainteresowani uzyskaniem takiego zaświadczenia. Koszty badań zawsze ponosi pracodawca, również dodatkowych, których wykonanie będzie niezbędne do uzyskania zaświadczenia.

Lekarz nie ma obowiązku wskazywać wymiar czasu pracy, na jaki pracownik niepełnosprawny ma być zatrudniony. Ważne jest natomiast, aby wystawiając zaświadczenie, wskazał, że stosowanie skróconych norm czasu wobec danego pracownika jest celowe. Ustawa nie wskazuje, na jaki okres wydawane jest zaświadczenie, zatem termin jego ważności określa lekarz. W ustawie nie przewidziano instancji odwoławczej od decyzji lekarza, jeśli postanowi on nie wydawać zaświadczenia o celowości stosowania skróconych norm czasu pracy.

Ustawa zmniejsza również dofinansowanie do zatrudnienia niepełnosprawnych w stopniu lekkim, a zwiększa - dla niepełnosprawnych w stopniu znacznym.

Zaostrzone zostają również wymogi dla zakładów pracy chronionej. Taki status otrzymają zakłady, w których niepełnosprawni stanowią co najmniej 50 proc. wszystkich pracowników (w tym 20 proc. niepełnosprawni w stopniu znacznym). Wcześniej było to 40 proc. niepełnosprawnych, w tym 10 proc. w stopniu znacznym.

PFRON podał, że w zakładach pracy chronionej i na otwartym rynku pracy zatrudnionych jest obecnie:

  • 135 tys. niepełnosprawnych w stopniu lekkim,
  • 116 tys. niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym,
  • ponad 10 tys. w stopniu ciężkim.
(Źródło: PAP)